หน้าหลัก > ประวัติ
รางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ๒๕๓๗

        

         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร อธิการบดี ได้มอบรางวัล พระสิทธิธาดาทองคำ ประจำปี ๒๕๓๗ แด่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ด้านการค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม  โดยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๘ 
         การดำเนินงานโครงการพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒธรรมนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา และตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนบุคคลที่มีผลงานทางวัฒนธรรม โดยการแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก สรรหาผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ จากทั่วภูมิภาคแล้วร่วมกันพิจารณา นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน แล้วประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
         ในการพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ มหาวิทยาลัยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่บุคคลที่ได้รับ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๖ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และพระราชทานพระราชวโรกาสแก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ณ อาคารชัยพัฒนา และเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ที่มา http://www.dpu.ac.th/culture/page.php?id=3987