หน้าหลัก > ผลงานสำคัญ

        ตลอดชีวิตการทำงาน จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๓๙ และจนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  มุ่งมั่นทุ่มเท และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณูปการต่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตามทรรศนะของท่านเห็นว่าวัฒนธรรมคือวิถีชีวิต "ในการพัฒนาประเทศนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน" ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ท่านจึงริเริ่มศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นคว้าวิจัยและการจัดการกับบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ อันมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมมีมากมาย อาทิ จัดทำหนังสือพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ จัดทำหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาและพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การวิจัยโครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา การวิจัยภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม การศึกษาวิจัย และจัดทำแผนที่ภูมิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม การแต่งตำราหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยสำหรับการสอนในระดับชั้นต่าง ๆ ตำราหลักภาษาไทย ป.กศ.ปีที่ ๒ หนังสือเรียนสังคมศึกษา : ท้องถิ่นของเรา เป็นต้น

 


Untitled Document