58350035 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21

            ISBN                   -

            รหัสหนังสือ         58350035

            รหัสเดิม              02011

            สถานที่พิมพ์        กรุงเทพฯ

            สำนักพิมพ์          บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

            ปีที่พิมพ์             2547

            จำนวนหน้า          118 หน้า

            ราคา                  -

            จำนวนหนังสือ      2  สำเนา

            ที่มา                    สาวิตรี  สัตยายุทย์

            ผู้จัดทำ               สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

            สาระสังเขป         หนังสือ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21” เป็นสูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 เนื่องในงาน “วันศิลป์ พีระศรี” ประจำปี พ.ศ. 2547  และได้จัดแสดง ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 สีลม        แกลเลอเรีย กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 - 19 กันยายน 2547  จัดแสดง  ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 4 – 30 พฤศจิกายน 2547  และ  สำนักวิทยบริการ อาคาร B  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 16 ธันวาคม 2547 – 10 มกราคม 2548  เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย  ผลงานศิลปะของศิลปินรับเชิญ  ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัล  ผลงานศิลปะเข้าร่วมแสดง  ประวัติศิลปินที่ได้รับรางวัล และ  บทความเรื่อง ปัญหาของการสื่อสารผลงานศิลปะและการออกแบบ โดย ชัยนันท์  ชะอุ่มงาม  บทความเรื่อง นอกกรอบจิตรกรรม โดย สายัณ แดงกลม  และ บทความเรื่อง ความเข้าใจและคุณค่าในงานศิลปะประติมากรรม 3 มิติ โดย พิทักษ์ สง่า
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
5 ม.ค. 2561 แก้ไขล่าสุด