58350033 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

            ISBN                  -

            รหัสหนังสือ         58350033

            รหัสเดิม              02009

            สถานที่พิมพ์        กรุงเทพฯ

            สำนักพิมพ์          โรงพิมพ์ เมจิก ไซเบอร์

            ปีที่พิมพ์              2545

            หน้า                    120 หน้า

            ราคา                   -

            จำนวนหนังสือ      3 สำเนา

            ที่มา                     สาวิตรี  สัตยายุทย์

             ผู้จัดทำ               สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

            สาระสังเขป         หนังสือ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19” เป็นสูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18  และได้จัดแสดง ณ EXHIBITION HALL ชั้น 4  เดอะสีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 - 30 กันยายน 2545  และ  สำนักวิทยบริการ อาคาร A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน  2545 เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย  ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล  ผลงานศิลปกรรมที่ได้เข้าร่วมแสดง  ประวัติศิลปิน ทัศนะต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน บทความเรื่อง ศิลปกรรมเยาวชน : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการ  แสดงออกและการตัดสินใจ  โดย ไพโรจน์  ชมุนี  และ  บทความเรื่อง ศิลปะ : กระจกสะท้อนพุฒิปัญญามนุษย์
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
5 ม.ค. 2561 แก้ไขล่าสุด