58350030 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16

ISBN                      974-600-612-6

รหัสเดิม                                -

สถานที่พิมพ์         กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์            สมใจการพิมพ์

ปีที่พิมพ์                 2543

หน้า                       88 หน้า

ราคา                       -

ที่มา                        หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดทำ                   นางสาวศศิธร หมันบุตร

สาระสังเขป            การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เป็นการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยที่สำคัญสำหรับเยาวชนและมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มจัดการแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ ระหว่างอายุ 16-25 ปีให้พัฒนาการสร้างศิลปะในแนวทางอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ ประเภท และเทคนิค และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของความสนใจที่จะร่วมกันผดุงรักษาและสร้างสรรค์งานศิลปะให้ก้าวหน้าสืบไป
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
เอกสิทธิ์ พรหมสถิตย์/ผู้บันทึก