58350021 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

          ISBN                -

          รหัสหนังสือ      58350021

          รหัสเดิม           01021

          สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ

          สำนักพิมพ์       บริษัท สยามทองกิจ จำกัด

          ปีที่พิมพ์           2552

          จำนวนหน้า      175 หน้า

          ราคา                -

          จำนวนหนังสือ   2  สำเนา

          ที่มา                  สาวิตรี  สัตยายุทย์

           ผู้จัดทำ           สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

           สาระสังเขป      หนังสือ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55” เป็นสูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 และได้จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า วันที่ 3 – 30 กันยายน 2552 จัดแสดง ณ หอศิลป์ สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วันที่ 3 กันยายน – 25 ตุลาคม 2552  จัดแสดง ณ หอ-  นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 – 24 พฤศจิกายน 2552  จัดแสดง ณ สำนักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2552  จัดแสดง ณ หอศิลป์จำปาศรี สำนักวิทย   บริการ อาคาร B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 – 27 มกราคม 2553 จัดแสดง ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 2 – 27 กุมภาพันธ์ 2553 จัดแสดง ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี วันที่ 5– 27 มีนาคม 2553 และ ณ หอศิลปะร่วมสมัย คณะศิลปกรรมศาสตร์       มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2553 เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย  ภาพจิตรกรรมฝีพระ  หัตถ์  ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  ผลงานศิลปินรับเชิญ  ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล  ผลงานศิลปกรรมที่ได้คัดเลือกเข้า ร่วมแสดง  ความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อผลงานศิลปิน  ประวัติและผลงานศิลปินที่ได้รับรางวัล  บทความเรื่อง จากเวนิสตะวันออก...สู่เวนิส บียนนาเล่ โดย ถาวร โกอุดมวิทย์  ศิลปะ มัลติมีเดีย  โดย สมพร รอดบุญ
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
21 ธ.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด