58350006 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ISBN                974-600-424-7

รหัสหนังสือ      58350006

รหัสเดิม           01006

สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์       บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด

ปีที่พิมพ์          2535

จำนวนหน้า      152  หน้า

ราคา                -

จำนวนหนังสือ   3  สำเนา

ที่มา                สาวิตรี  สัตยายุทย์

ผู้จัดทำ           สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

สาระสังเขป      หนังสือ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38” เป็นสูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  38 และได้จัดแสดง ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม  2535  เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย  จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ มหาวิทยาลัยศิลปากรยืมภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38  ผลงานของศิลปินเชื้อเชิญ  ผลงานที่ได้รับรางวัล  ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการ ทั้ง ประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์  และ บทความเรื่อง ข้อคิดเห็นในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สวนประติมากรรมที่ฮาโกเน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร รอดบุญ 
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
21 ธ.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด