58350005 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37

          ISBN                 974-600-507-3

          รหัสหนังสือ      58350005

          รหัสเดิม            01005

          สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ

          สำนักพิมพ์       บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด

          ปีที่พิมพ์           2534

          หน้า                 151 หน้า

          ราคา                -

          จำนวนหนังสือ   2  สำเนา

          ที่มา                  สาวิตรี  สัตยายุทย์

          ผู้จัดทำ             สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

สาระสังเขป      หนังสือ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37” เป็นสูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และได้จัดแสดง ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  เมื่อวันที่ 6 – 25 สิงหาคม 2534  และจัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 15 – 30 กันยายน 2534  เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย  จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ มหาวิทยาลัยศิลปากรยืมภาพ  จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37  ผลงานของศิลปินเชื้อเชิญ  ผลงานที่ได้รับรางวัล  ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการ ทั้ง ประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ และ บทความเรื่อง ศิลปเป็น สิ่งจำเป็นหรือไม่ ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ศิลปะแนวสื่อผสม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร รอดบุญ 
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
21 ธ.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด