58350003 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29

          ISBN                -

          รหัสหนังสือ       58350003

          รหัสเดิม            01003

          สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ

          สำนักพิมพ์        ภาพพิมพ์สี

          ปีที่พิมพ์           2526

          หน้า                 116 หน้า

          ราคา                -

          จำนวนหนังสือ   1  สำเนา

          ที่มา                 สาวิตรี  สัตยายุทย์

          ผู้จัดทำ            สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

          สาระสังเขป      หนังสือ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29” เป็นสูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29 และได้จัดแสดง ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม – 8 กันยายน 2526  เนื้อหาใน  หนังสือประกอบด้วย  ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล  ผลงานศิลปกรรมของศิลปินเชื้อเชิญ  และผลงานศิลปกรรมของ  ศิลปินผู้ร่วมแสดง
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
21 ธ.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด