58350001 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1-13

         ISBN                    974-272-621-3

          รหัสหนังสือ            58350001

          รหัสเดิม                  01001

          สถานที่พิมพ์          กรุงเทพฯ

          สำนักพิมพ์            บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

           ปีที่พิมพ์              2545

           หน้า                    581 หน้า

           ราคา                  -

          จำนวนหนังสือ      4  สำเนา

           ที่มา                   สาวิตรี  สัตยายุทย์

          ผู้จัดทำ                สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

          สาระสังเขป          หนังสือ “สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1-13” เกิดขึ้นจากการที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เห็นว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นการแสดงงานศิลปะที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยดำริของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  บิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ และต้องการส่งเสริมให้ศิลปินแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้  มีคุณภาพสูง เพื่อยกฐานะศิลปินอาชีพให้มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ  ข้อมูลต่างๆ ใน เอกสารและสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกๆ มาจนถึง พ.ศ. 2505 ชำรุดเสียหายและค้นหาได้ยาก ทำให้  การศึกษาข้อมูลความเป็นมาของงานศิลปกรรมแห่งชาติอันเป็นรากฐานของความเคลื่อนไหวของการสร้างสรรค์และ   ความเป็นไปของวงการศิลปะในประเทศไทยกระทำได้ไม่สมบูรณ์  หอศิลป์ จึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสูจิบัตร สัมภาษณ์ศิลปินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวบรวมและ  จัดพิมพ์และบทความการแสดงตั้งแต่   ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2492 จนถึงครั้งที่ 13 พ.ศ. 2505 ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยต่อไป
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
21 ธ.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด