สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอปิดการให้บริการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ห้องพัก และห้องประชุมฯ
 
     

             

             สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเพิ่มมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            อันสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากขึ้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 

           โดยปิดการให้บริการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การให้บริการห้องพัก ห้องประชุม การบริการใช้สถานที่ และการถ่ายภาพสถานที่เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้น