สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.62 ถึงวันที่ 25 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณ ฯ ร่วมจัดงานโครงการโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 
     

         

          สถาบันทักษิณ ฯ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด จัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดแหลมพ้อ ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


กำหนดการ

โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒


ขบวนแห่หฺมฺรับ

๗.๓๐ น.                       : ผู้เข้าร่วมขบวนแห่หฺมฺรับ พร้อมกัน ณ ลานหน้าศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีราม คุณูปมาจารย์(หลวงพ่อทวดเหยียบน้้าทะเลจืด) บริเวณหน้าสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น             :  ลงทะเบียนขบวนแห่หฺมฺรับ

๐๘.๐๐ น.                      : หน่วยงานจัดขบวนแห่ตามล้าดับ

๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ น.          : ขบวนรถแห่หฺมฺรับออกจากลานหน้าศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้้าทะเลจืด) สู่วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

                                : ขบวนแห่หฺมฺรับตั้งแถวพร้อมกันด้านหน้าวัดแหลมพ้อและเวียนรอบพระนอนวัดแหลมพ้อ ขบวนแห่หฺมฺรับสู่บริเวณพิธีจัดงาน ณ วัดแหลมพ้อ

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.           : เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพิธี

พิธีเปิด

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.         : ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ/ผู้เข้าร่วมงาน

๑๐.๐๐ น.                    : ประธานจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

๑๐.๑๐ น.                    : พิธีสงฆ์

                                        - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                        - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑๑.๐๐ น.                  : ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป      : ผู้เข้าร่วมงาน

                                     - รับประทานอาหารร่วมกัน


หมายเหตุ : ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลด กำหนดการ ที่นี่

ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ที่นี่  หรือ ตอบออนไลน์  ที่นี่  หรือแสกน QR code